Filtre de recerca
Etiquetes
Etiquetes
Vés enrere

FCC tanca el refinançament de deute per 4.512 milions amb el suport del 99,98% dels bancs

31/03/2014

FCC tanca el refinançament de deute per 4.512 milions amb el suport del 99,98% dels bancs

  • L'acord proporciona al Grup de Serveis Ciutadans estabilitat financera per als pròxims quatre anys
  • El Consell d'Administració, en la reunió d'ahir, va destacar el paper històric dela seva accionista de control, Esther Koplowitz
     

 

FCC tanca el refinançament de deute per 4.512 milions amb el suport del 99,98% dels bancs

FCC ha informat aquest matí la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dels termes de l'acord de refinançament que inclou la gran majoria del deute bancari per un import de 4.512 milions d'euros. Aquest acord proporciona al Grup de Serveis Ciutadans estabilitat financera per als pròxims quatre anys i facilita la consecució dels objectius que preveu el Pla estratègic.

El Consell d'Administració de FCC, reunit ahir a la tarda, va ser informat pel conseller delegat, Juan Béjar, de les condicions finals de l'acord de refinançament amb les entitats bancàries creditores. En aquest context, el màxim òrgan d'administració del Grup va reafirmar “el paper històric i la importància de l'accionista de control, Esther Koplowitz, com a component de la seva identitat, del seu desenvolupament i del seu interès social”.

L'acord de refinançament ha tingut el suport de gairebé totes les entitats financeres implicades, el 99,98% del passiu afectat;l’acord comporta la novació completa de diferents préstecs i crèdits per un nou préstec sindicat a llarg termini, alineat amb els objectius del Pla estratègic del Grup.

Les noves condicions de finançament inclouen dos trams per valor de 3.162 milions i de 1.350 milions, respectivament. El segon (Tram B) incorpora un dret de conversió en accions de nova emissió a preu de mercat sense descompte del saldo pendent al venciment (amb un component payment in kind –PIK– o capitalitzable dels interessos meritats) mitjançant la compensació de crèdits per capital basant-se en l'emissió de warrants.

L'acord fixa en quatre anys el venciment del nou finançament, amb possibilitat d'estendre’l fins a un termini màxim de sis anys en el supòsit de conversió del Tram B en accions de FCC. Aquesta data de tancament es correspon amb aquella en què s'haginacomplertalgunes condicions suspensives, entre les quals destaca la novació del bo convertible de 450 milions d'euros emès per FCC l'octubre de 2009 amb un període de venciment de cinc anys.

El refinançament és una fita clau per consolidar l'actual Pla estratègic. L'acord reafirma els principis de gestiósegüents:

a) El reforç de la viabilitat del Grup d’acordamb el pla de negoci i la sostenibilitat del deute total considerat, mitjançant l'adaptació adequada del seu calendari d'amortització a la capacitat de generació de caixa.
b) La racionalització de l'estructura financera i operativa del perímetre del refinançament, és a dir, les societats que seran incloses en el contracte com a obligades i garants, mitjançant l'aïllament legal i efectiu de les àrees de negoci que en queden fora.
c) La reducció progressiva de l'endeutament mitjançant el compliment, entre altres, dels plans de desinversions i reestructuració operativa i reducció de costos.
d) Habilitar inversions en les àrees estratègiques que permetin mantenir la posició competitiva de FCC en l'accés a nous contractes, especialment en les activitats d'Aigua i Medi Ambient.
Així mateix, destaca la possibilitat de fer amortitzacions anticipades del Tram B amb descomptes sobre el seu valor nominal, amb l’efecte proporcional consegüent en la reducció dels costos de finançament, palanquejament i desactivació dels warrants. Tot això té un potencial impacte positiu en l'increment de la capacitat de generació de valor per als accionistes de FCC.

Bons convertibles i Cementos Portland

El contracte de refinançament bancari recull la reestructuració del bo convertible emès per FCC l'octubre de 2009 per un import de 450 milions d'euros. La reestructuració es podrà dur a terme de manera consensuada, mitjançant l'aprovació per part de l'assemblea general de bonistes de la modificació dels termes i condicions dels bons convertibles, principalment per estendre el termini de venciment, rebaixar el preu de conversió de 37,85 euros a 30 euros i mantenir el tipus d'interès.

Les modificacions en els termes i condicions dels bons convertibles, en cas que siguin aprovats per l'assemblea general de bonistes, requereixen que els aprovi la Junta General d'Accionistes de FCC i que el refinançament hagi entrat en vigor.

Alternativament, en cas que no s'obtingui l'aprovació de l'assemblea general de bonistes, FCC sol•licitarà l'homologació judicial segons la disposició addicional quarta de la Llei concursal. A aquest efecte s'han iniciat els tràmits relatius al procés d'homologació dels possibles no participants mitjançant el nomenament de l'expert independent que ha validat la viabilitat i raonabilitat del conjunt de les actuacions del Grup FCC objecte de refinançament.

També s'ha arribata un acord d'ajornament de l'obligació d'aportació de capital contingent de 200 milions d'euros de FCC a Cementos Portland Valderrivas amb les entitats financeres creditores de la filial. Aquestacord preveu un termini de quatre anys (ampliable a sis); entraria en vigor des del moment que es merités l'obligació d'aportació per part de FCC i tindria un tipus d'interès idèntic a l'aplicable a cada moment al Tram A del contracte de finançament.