Filtre de recerca
Etiquetes
Etiquetes
Vés enrere

FCC dóna per conclosa la fase de sanejaments amb els resultats de 2013

28/02/2014

FCC dóna per conclosa la fase de sanejaments amb els resultats de 2013

  • El Grup de Serveis Ciutadans va registrar unes pèrdues de 1.506 milions d'euros
  • Els extraordinaris per deterioraments, les activitats interrompudes i provisions sumen 1.680 milions
  • El deute es va situar en 5.975 milions, la qual cosa comporta una reducció de 1.112 milions respecte del tancament de l'exercici anterior
  • Fort impuls a la reestructuració de tots els negocis, especialment en Construcció i Ciment, per elevar la rendibilitat de les operacions

 

 

FCC dóna per conclosa la fase de sanejaments amb els resultats de 2013

Els resultats consolidats de 2013 comporten que es doni per conclosa la fase de sanejament de FCC iniciada amb la posada en marxa del Pla estratègic el març del’any passat. Els deterioraments comptables en el fons de comerç, el resultat de les activitats interrompudes i les provisions extraordinàries per reestructuració dels negocis, especialment en Construcció, Ciment i FCC Environment, sumen 1.680 milions d'euros, que indueixen unes pèrdues de 1.506 milions imputables a l'exercici de 2013.

Durant l’anypassat, el deute es va situar per sota dels 6.000 milions d'euros, concretament en 5.975, fruit de les desinversions previstes en el Pla estratègic en execució i que ha obtingut la confiança d'importants inversors internacionals. Així, l'endeutament net assolit al tancament de l'exercici comporta una reducció de 1.112 milions davant del registrat un any abans.

L'exercici de 2013 es caracteritza per dos grans eixos: els sanejaments i ajustos extraordinaris realitzats amb càrrec a l'exercici, d'una banda, i les vendes d'actius i desinversions, que japugen a més de 1.550 milions d'euros, de l’altra. Els sanejaments comptables i els costos de reestructuració ascendeixena 1.680 milions, que es desglossen de la manera següent: 469 per deteriorament del fons de comerç i altres actius, 231 per provisions excepcionals, 74 per deteriorament de crèdits a empreses partícips en l'àrea de Construcció i 906 pel resultat de les activitats interrompudes, entre aquestes Alpine i FCC Energía.

De fet, exclosos els sanejaments i les provisions, FCC hauria presentat un benefici abans d'impostos lleugerament positiu. Aquest resultat nomésrecull una tercera part dels estalvis de costos previstos en el Pla estratègic, que el 2014 tindran un impacte proper als 100 milions d'euros. El Grup està concentrat a incrementar la rendibilitat de totes les operacions, especialment en l'àmbit internacional, mantenir una forta tensió sobre els costos per millorar els marges i posar en valor les quotes de mercat en Medi Ambient i Aigua, factors diferencials de FCC.

Aclarit l'horitzó financer amb la signatura imminent de l'acord de refinançament del deute amb recurs contingut en el perímetre corporatiu, prevista per a les properes setmanes, FCC enfocael 2014 amb l'objectiu d'augmentar els ingressos, elevar el benefici brut operatiu (Ebitda) i seguir amb la reducció de l'endeutament.


Compte de resultats

El 2013, els ingressos es van situar en 6.726 milions d'euros, un 9,5% menys que en l'exercici anterior en termes homogenis, és a dir, considerant els canvis operats en el perímetre del grup com a conseqüència de les desinversions i la liquidació d'Alpine. La contracció de l'activitat a Espanya, on es palesa el fort ajust de la inversió pública en infraestructures, es va compensar parcialment amb el creixement del 4,6% en els mercats internacionals, entre els quals destaquen l’Amèrica Llatina (30,2%), els Estats Units (15,4%) i l’Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica (12,2%).

El resultat brut operatiu (Ebitda) es va xifrar en 719,9 milions d'euros, cosa que comporta una reducció del 12,2% respecte de l'exercici anterior, imputable al descens de l'activitat en Construcció i Ciment a Espanya. El marge operatiu (10,7%) va ser lleugerament inferior en el conjunt de l'any al de 2012, però ja va començar a recuperar-se durant l'últim trimestre de l'any com a conseqüència de les mesures de reestructuració aplicades. Les àrees de Medi Ambient i Aigua van aportar més del 80% de l'Ebitda consolidat i mantenen la recurrència dels seus ingressos i els seus resultats.

El resultat abans d'impostos de les activitats continuades dóna un saldo negatiu de 625 milions. Sumades les pèrdues de 905 milions generades per les activitats interrompudes, s'arriba a un resultat net negatiu de 1.530 milions d’euros;d’aquests, 1.506 són atribuïbles a la societat dominant després del descompte corresponent als accionistes minoritaris.

 

Desinversions per valor de 1.550 milions

El deute financer net va descendir fins als 5.975 milions d'euros el 31 de desembre de 2013, 1.112 milions d'euros menys que al tancament de 2012, majoritàriament,a causade les desinversions realitzades al llarg de l'exercici i a la desconsolidació d'Alpine. Tot i que no totes s'han comptabilitzat en l'exercici, les desinversions ja sumen 1.550 milions d'euros, que s’ampliaran pròximament amb les operacions de venda en curs.

Les àrees de Medi Ambient i Aigua engloben un 42,7% del deute net, vinculat a la prestació de serveis de caràcter públic, regulats i de llarg termini; un 22,3% correspon a l'àrea de Ciment, que té un pes rellevant d'immobilitzat en el balanç; i el 35% restant s'imputa a la societat capçalera, que incorpora un bo convertible per 450 milions d'euros, l'import del finançament per la participació en societats en procés de desinversió (Globalvía i Realia, entre altres) i el deute per l'adquisició de diverses societats operatives de les àrees de negoci.

La cartera contractada, al tancament de l'any,pujavaa 32.865 milions d'euros, un 6,4% més que el 2012. Aquesta cartera, el 80% de la qual correspon a contractes de Medi Ambient i Aigua, equival a 4,8 anys d'activitat.
 

 

Principales Magnitudes 2013

 

Ingresos por Áreas Geográficas 2013