Filtre de recerca
Etiquetes
Etiquetes
Vés enrere

Més rendibilitat, ajust de costos i menys deute financer, eixos del Pla estratègic de FCC

19/03/2013

Més rendibilitat, ajust de costos i menys deute financer, eixos del Pla estratègic de FCC

  •  El Grup de Serveis Ciutadans se centrarà en les infraestructures, en els serveis mediambientals i en el cicle integral de l'aigua
  • El deute financer es reduirà en 2.700 milions d'euros i l'EBITDA pujarà a 1.200 milions
  • El Pla inclou un programa de desinversió d'actius no estratègics per valor de 2.200 milions
Més rendibilitat, ajust de costos i menys deute financer, eixos del Pla estratègic de FCC

L'inici d'una nova era. Amb aquesta frase es pot resumir la filosofia del Pla estratègic de FCC. Una nova fase caracteritzada pel reforç de l'estructura financera del Grup i la concentració en les àrees de negoci estratègiques: les infraestructures i els serveis mediambientals (gestió i tractament de residus i cicle integral de l'aigua).

A més de la concentració en aquestes dues àrees estratègiques, el Pla assenyala com a objectius l'eficiència en les operacions, amb costos adaptats a les condicions del mercat actual, un deute i una estructura de capital adequats a la generació de caixa dels negocis amb una presència internacional limitada a zones i activitats més rendibles. Tot això donarà com a resultat més generació de caixa i menys endeutament per aprofitar noves oportunitats de creixement.

La posada en marxa de cinc iniciatives estratègiques permetrà aconseguir aquesta reducció de l'endeutament i la millora de la rendibilitat:
1) Un programa de desinversió en actius no estratègics per valor de 2.200 milions d'euros.
2) La reestructuració del negoci de Construcció basada en l'ajust dels mitjans de producció a Espanya i el replegament d'Alpine als mercats domèstics i la millora de la seva eficiència. Per a la resta de l'activitat internacional, l'objectiu se situa en obres i zones amb més potencial de demanda.
3) L'ajust en capacitat i mitjans de producció del negoci de Ciment a la situació del mercat.
4) Reforç del lideratge de Serveis a Espanya i a l’Europa central (a través de la filial .A.S.A.) i reposicionament al Regne Unit cap a activitats de gestió i tractament de residus. El pla també preveu un creixement de la quota de mercat d'Aqualia en la gestió del cicle integral de l'aigua a Espanya i el seu desenvolupament internacional.
5) Una reducció dels costos d'estructura en totes les àrees, tant en l'àmbit corporatiu com en els negocis.

Fortalesa operativa i financera

Totes aquestes iniciatives situaran el Grup en una posició que n’assegurarà la sostenibilitat operativa i financera. La hipòtesi sota la qual s'ha elaborat el Pla estratègic preveu un escenari econòmic restrictiu tant en termes d'activitat com de finançament. Així i tot, el 2015 FCC assolirà uns 1.200 milions d'Ebitda recurrent, una generació de caixa de 850 milions d'euros anuals i un deute de 5.200 milions, la qual cosa comporta una reducció de 2.700 milions davant de l’enregistrada al tancament de 2012. Aquest menor endeutament es produirà com a conseqüència del programa de desinversions per valor 2.200 milions i l'increment en la generació de caixa.

Allò que el Pla defineix com a “inversions ajustades” constitueix un altre dels eixos de l'estratègia financera. El nivell d'inversions totals se situa en 1.400 milions d'euros (per sota de les amortitzacions, que es fixen al voltant de 1.600 milions). Aquesta xifra inclou 350 milions d'euros d'inversions de creixement centrades en els negocis d'aigua i medi ambient internacional, fonamentalment al Regne Unit. El creixement estarà basat en negocis no intensius en capital.

Infraestructures i serveis, negocis estratègics

Per àrees estratègiques, els objectius en l'àrea de Construcció passen per la reestructuració del negoci a través d'un ajust de la capacitat a Espanya, el replegament d'Alpine als seus mercats domèstics (bàsicament Àustria, Alemanya, Suïssa, República Txeca i Eslovàquia) i l'impuls de l'activitat internacional a les zones i projectes on FCC té avantatges competitius.

Dins del negoci a Espanya, l'ajust dels mitjans de producció es traduirà en reduccions de personal per adaptar les despeses a la situació actual del mercat. El gruix d'aquest ajust s’enregistrarà al llarg de 2013, amb la finalitat que el seu impacte es reflecteixi al més aviat possible en el compte de resultats a través d'un major marge de les operacions.

Alpine constitueix un apartat propi dins de l'estratègia internacional de Construcció. El futur de la filial centreeuropea del Grup de Serveis Ciutadans passa per un replegament als seus mercats domèstics i una millora de l'eficiència de les seves activitats mitjançant una millor selecció de projectes i un ajust de la seva estructura, així com la desinversió en actius no estratègics. La resta de l'activitat internacional estarà marcada per l'impuls de la rendibilitat centrat en geografies concretes, fonamentalment zones d'Amèrica Llatina, EUA i MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, per les seves sigles en anglès), a més del creixement del negoci industrial en alguns països d'Amèrica Llatina.

En Serveis, el Pla estratègic advoca per un reforç en el lideratge de FCC en aquestes activitats a Espanya i un reposicionament al Regne Unit, així com una aposta per mantenir el lideratge i l'expansió internacional de la filial de gestió de l'aigua Aqualia. Dins de l'àrea mediambiental a Espanya es duran a terme millores de l'eficiència mitjançant un control exhaustiu de costos i es limitaran les inversions. Per la seva banda, Aqualia intentarà augmentar la seva quota de mercat a Espanya del 30%, així com afrontar la seva expansió internacional amb l'ús de tecnologia pròpia en la gestió de cicle de l'aigua.

Quant al reposicionament al Regne Unit del negoci de medi ambient internacional, es potenciarà l'activitat de serveis de tractament i gestió de residus i s’ajustarà la capacitat d'abocadors a la seva demanda actual. Finalment, l'àrea de residus industrials intentarà recuperar el volum de negoci i la rendibilitat mitjançant l'exportació de tecnologia pròpia a mercats d'alt potencial, com la zona MENA, i l'augment de l'especialització en sectors de creixement com els residus perillosos, els derivats de l'activitat petroliera i els residus químics.

 

Principals magnituds Abans Després Transformació
 2011  2012
 Ingressos  11.897 M€  11.897 M€   9.700 M€ ...sostenint el volum de negoci sa, sense comptar amb una recuperació del mercat
 EBITDA  1.256 M€  753 M€  1.200 M€(1) ...recuperant nivells d’EBITDA i adaptant costos a les condicions del mercat
 Flux de caixa de les activitats(2)  1.003 M€  253 M€  850 M€(3)  ...equilibrant la generació de caixa i mantenint les inversions per sota d’amortitzacions
 Deute net (incloent Energia)  7.265 M€  7.881 M€  5.200 M€ ...reduint 2.700 M€ de deute en el període
 Deute net (excloent Energia)  6.593 M€ 7.088 M€   5.200 M€  ...reduint 1.900 M€ de deute en el període


(1) Inclou despeses de Corporació de 30 M€
(2) Flux de caixa de les activitats = Operacions explotació + Operacions inversió
(3) Referit a flux de caixa de les activitats recurrents